Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
w Koszalinie
"/.../Nic bardziej nie wzmacnia młodego człowieka
jak okazana mu pomoc, serce i zaufanie/.../."

Dla Rodziców


Informacja dla odwiedzających

 1. Odwiedziny odbywają się w niedziele i święta lub w inne dni za zgodą dyrektora placówki. Miejscem odwiedzin jest sala odwiedzin.
 2. Wychowanków ośrodka mogą odwiedzać rodzice, opiekunowie prawni , krewni, a także inne niespokrewnione osoby – o ile zachowanie oraz sposób kontaktowania się z wychowankiem nie zakłóca ustalonego porządku w zakładzie.
 3. Rodzice oraz prawni opiekunowie mogą odwiedzać wychowanków w każdym dniu tygodnia, o każdej porze dnia po wcześniejszym uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem zakładu lub osobą upoważnioną.
 4. W przypadkach szczególnych odwiedziny mogą odbywać się w grupie wychowawczej internatu, w izbie przejściowej, w izbie chorych, w Hostelu lub w innych pomieszczeniach ośrodka wskazanych przez dyrektora zakładu lub upoważnionych pracowników.
  W każdym przypadku odwiedziny odbywają się pod nadzorem pracownika ośrodka.
 5. Odwiedziny odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00. W uzasadnionych przypadkach czas odwiedzin można przedłużyć. Decyzję o przedłużeniu odwiedzin podejmuje dyrektor lub pracownik sprawujący nadzór nad zakładem w tym dniu.
 6. Osoby wchodzące na teren ośrodka zobowiązane są do:
  • okazania strażnikowi dokumentu tożsamości,
  • dostosowania się do uwag i poleceń pracownika ochrony wykonującego czynności kontrolne wobec osób odwiedzających, tj. kontroli rzeczy wnoszonych, które mają być przekazane wychowankom, np.: środków pieniężnych, sprzętu RTV oraz innych przedmiotów wartościowych,
  • przestrzegania zakazu wnoszenia na teren zakładu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 7. Wychowankowi można odmówić odwiedzin:
  • jeżeli ograniczenie takie wynika z właściwego zarządzenia sędziego wykonującego środek poprawczy lub prowadzącego inne postępowanie w sprawie nieletniego,
  • jeżeli odwiedzający nie ukończył 15 roku życia i jest bez opieki rodzica bądź opiekuna prawnego,
  • jeżeli decyzją dyrektora zakładu ograniczone zostanie prawo do odwiedzin osobom (w tym rodzicom), które: wywierają negatywny wpływ na postawy i zachowania nieletniego, naruszają ustalony porządek w zakładzie, zaburzają atmosferę wychowawczą placówki, znajdują się pod wpływem alkoholu, czy innych środków odurzających, itp.; o swojej decyzji dyrektor zakładu powiadamia właściwy Sąd Rodzinny.

Logo dokumentu PDF Wersja PDF dokumentu.

Kontakt


Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej,
ul. 4 Marca 36,
75-708 Koszalin


Dyrektor ZP MOAS w Koszalinie:
Bogusław Herman


94 340 60 70

fax automatyczny: 94 342 40 94


sekretariat@koszalin.zp.gov.pl