Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
w Koszalinie
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
"/.../Nic bardziej nie wzmacnia młodego człowieka
jak okazana mu pomoc, serce i zaufanie/.../."

O PLACÓWCE


Zakład Poprawczy - Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie jest placówką wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2017, poz. 487, z późn. zm.).


Struktura organizacyjna Zakładu Poprawczego - Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie:


 • Szkoła Podstawowa Nr 20
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9
 • Warsztaty Szkolne
 • Internat
 • Hostel
 • Zespół Diagnostyczno-Korekcyjny
 • Administracja i Obsługa

Nadzór zwierzchni


Nadzór nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2018, poz. 969, z późn. zm.). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2017, poz. 487, z późn. zm.)


Nadzór pedagogiczny


 • Nadzór nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020, poz. 910, z późn. zm.).
 • Nadzór w zakresie nauczania w szkołach przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020, poz. 910, z późn. zm.) Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Jaki jest cel naszej pracy?


Podstawowym zadaniem ośrodka jest wychowanie resocjalizacyjne przebywających w nim wychowanków, zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości oraz przygotowania do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Zadania podstawowe ośrodek realizuje przez:
 • zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły i internatu,
 • naukę zawodu i wychowanie przez pracę we własnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych
 • pracę poza ośrodkiem, a także poprzez kształcenie zawodowe wychowanków,
 • oddziaływania terapeutyczne, specjalistyczne techniki psychoterapeutyczne, treningi interpersonalne oraz różne form terapii zajęciowej,
 • udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska.

Krótko o historii naszej placówki


Koszalińska placówka została zaprojektowana i zbudowana od podstaw jako obiekt specjalnie przystosowany do pobytu w nim i resocjalizacji nieletnich.
Oficjalnie uroczyste otwarcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich (chłopców) w Koszalinie nastąpiło 26 września 1972 r.
Przez wszystkie lata funkcjonowania placówki ambicją dyrekcji, jak i wielu pracowników było nieustanne doskonalenie warsztatu pracy, jej organizacji i poprawianie skuteczności oddziaływań wychowawczych.
Efektem tych działań było opracowanie w zakładzie koszalińskim systemu wychowawczego i oddziaływań terapeutycznych, silnie osadzonych w realiach środowiska otwartego, który stał się modelowym rozwiązaniem dla tego typu placówek w Polsce.
Nowatorskie rozwiązanie systemu wychowawczego i nasze wieloletnie doświadczenie w jego tworzeniu stało się, w dniu 13 maja 1994 roku, podstawą do wydania przez Ministra Sprawiedliwości decyzji o przekształceniu Zakładu Poprawczego w Koszalinie na pierwszy w kraju Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej.
Minione lata istnienia naszej placówki - to wiele najprzeróżniejszych wydarzeń, które składają się na ukształtowanie wizerunku ośrodka, zarówno w środowisku lokalnym Koszalina, jak i na mapie resocjalizacyjnej zakładów w Polsce.
Logo dokumentu PDF Wersja PDF dokumentu.

Kontakt


Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej,
ul. 4 Marca 36,
75-708 Koszalin


Dyrektor ZP MOAS w Koszalinie:
Bogusław Herman


94 340 60 70

fax automatyczny: 94 342 40 94


sekretariat@koszalin.zp.gov.pl